System podatkowy w Danii

System podatkowy w Danii

Dochód podlegający opodatkowaniu jest równoważny całości uzyskanego przychodu w roku podatkowym, pomniejszonemu o dozwolone ulgi podatkowe. Zarówno duńscy rezydenci, jak i nierezydenci podatkowi podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich dochodów mających źródło w Danii, przy uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie zawarła Dania z innymi państwami 

 Podatki są przeznaczane na pokrycie kosztów działania szpitali i innych placówek służby zdrowia, systemu edukacji, policji, wojska, transportu publicznego, utrzymania infrastruktury itp. Ponadto służą finansowaniu państwowego wsparcia dla osób uczących się (SU), zasiłków i świadczeń emerytalno- rentowych. Duński model państwa dobrobytu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, dostatku i równych szans dla wszystkich, łącznie z cudzoziemcami, którzy pracują i przebywają w Danii.

Więcej informacji na temat ulg podatkowych znajdziesz na stronie Urzędu Podatkowej SKAT (link)

Ulgi podatkowe

Podstawa opodatkowania  (personfradrag)

W Danii roczna kwota wolna od podatku, tzw. personfradrag to 49 700 kr (29 332 zł)  - rok 2024


Ulga za dojazdy do pracy (kørselsfradrag - befordringsfradrag)

Koszt dojazdu do pracy leży po stronie pracownika zgodnie z duńskimi przepisami. 

Jeśli pracownik ma powyżej 12 km do pracy w jedną stronę to dostaje dzięki temu ulgi podatkowe, które pozwalają na dużo mniejsze podatki, tzw. kørselsfradrag - befordringsfradrag (dodatek za dojazdy).  Poruszanie się wszystkimi środkami transportu pozwala na skorzystanie z ulgi: samochód, pociąg, autobus, rower.

Dodatek za dojazdy do pracy nie jest wypłacany bezpośrednio, ale jest ujmowany w rocznym zestawieniu. Wartość odliczenia wynosi ok. 26%, więc jeśli Twoja ulga  wynosi  np. 10000 kr, oszczędzasz ok. 2600 kr podatku 


Poniżej można znaleźć stawki które obowiązują w 2024 roku.

Gældende regler for befordringsfradrag - kørselsfradrag 2024

W  rocznym zeznaniu podatkowym można wpisać ulgę w polu 51.


Nie możesz otrzymać ulgi na dojazdy do pracy, jeśli:


WAŻNE: Pamiętaj, aby zachować dokumentację  związaną z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy!

Prowadź codzienne zapiski związane z adresami, oraz ilością wykonanych kilometrów do pracy.  Te informacje należy podać przy rozliczeniu rocznym. Zachowuj również zdjęcia paragonów za paliwo, może to być przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego.


Jeśli pracujesz w wielu miejscach pracy w ciągu roku, wprowadź zapiski dni dla każdego miejsca pracy.

Gdy jedziesz kilka razy dziennie do tego samego miejsca pracy należy również to notować i rozliczyć.Ulga na wyżywienie i zakwaterowanie (Kost og logi og dobbelt husførelse)

Odliczenie podatkowe za jedzenie i zakwaterowanie to odliczenie, które możesz uzyskać, jeśli masz tymczasowe miejsce pracy bardzo daleko od domu. Możesz uzyskać odliczenie za jedzenie, zakwaterowanie lub podwójne prowadzenie domu. Nie można jednak uzyskać odliczenia zarówno za podwójne prowadzenie domu, jak i jedzenie i zakwaterowanie. Aby uzyskać odliczenie, odległość między miejscem pracy tymczasowej a miejscem zamieszkania musi być tak duża, że ​​nie można spędzić nocy w domu lub podróżować tam i z powrotem każdego dnia. 

W takich przypadkach możesz uzyskać odliczenie, jeśli masz wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie. 

W 2024 roku możesz otrzymać maksymalnie odliczenia wydatków  z tytułu  wyżywienia i zakwaterowania w wysokości  31 600 kr rocznie.

W  rocznym zeznaniu podatkowym można wpisać ulgę w polu 53.


Zwiększona ulga  za dojazdy do pracy dla osób o niskich dochodach

Osoby o niższych dochodach otrzymują większą ulgę na transport między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Zwiększone odliczenie jest obliczane przez Urząd Skarbowy i wykazane w raporcie rocznym. Nie można tego zmieniać ręcznie podczas rozliczeń. 

Dochód, który stanowi podstawę obliczenia ulgi  transportowej, jest obliczany na podstawie tych samych zasad, które mają zastosowanie do obliczania wkładu na rynek pracy. Dochodem zastosowanym do obliczenia dodatkowej ulgi jest dochód roczny podatnika.

 Zgodnie z tym przepisem podatnicy, których dochód w 2020 r. wynosi mniej niż 283 300 kr, otrzymują odliczenie w wysokości  15 400 kr